31 พฤษภาคมของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day

 

เลิกบุหรี่เพื่อตัวคุณเอง และคนที่คุณรัก

คําขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก "บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)"

เทศบาลตำบลหนองม่วง สนับสนุนการเลิกสูบบุหรี่ # สายด่วนเลิกบุหรี่ โทร.1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

ชาวเทศบาลตำบบลหนองม่วง ร่วมใจช่วยโลกได้ง่ายๆ ด้วยการประหยัดพลังงาน

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในเด็กทารกและเด็กอายุ 6เดือน -3ปี โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง และเจ้าหน้าที่โรงพยาลหนองม่วง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง และซ่อมแซมเสียงตามสายในเขตเทศบาลเพื่อข่าวสารสู่พี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตัดกิ่งไม้ และงานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้สัญจร

นายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง ได้นำข้าราชการและพนักงาน แกนนำชุมชนร่วมกิจกรรมงานวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561   โดย มีการจัดพิธีทำบุญในภาคเช้า การมอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี และรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ในภาคบ่าย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง

การประชุมชุมชนและประชาคมเมือง ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง มีกิจกรรมนันทนาการ การประกวดร้องเพลง  รับชำระเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน การตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้เข้าร่วมประชุม การให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รับฟังปัญหาชุมชน จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน  และรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยมีประชาชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

วันวิสาขบูชา คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน         

          วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่...

1.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

 

2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

 

3. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน                                                       

 

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้แก่

 1. ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ และเจ้ากรรมนายเวร

 2. จัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

 3. ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล

 4. ร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 5. ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 6. จัดแสดงนิทรรศการ ประวัติ หรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตาม

      โรงเรียน หรือสถานที่ราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และเป็นการร่วมรำลึกถึง

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

  7. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ

  8. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เทศบาลตำบลหนองม่วง ได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 15 เมษายน 2561 โดยร่วมกับวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดหนองม่วง ซึ่งมีขบวนรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ของหน่วยงานและชุมชนต่างๆ การถวายผ้าป่า สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เด็กปฐมวัยใฝ่เรียนรู้ ประจำปี 2561  วันที่ 20 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อจัดแสดงผลงานดีเด่นของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศาลตำบลหนองม่วง ให้ผู้ปกครองได้รับชมความสามารถของบุตรหลาน

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองม่วง ออกติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ สะพานลอยหน้าวัดหนองม่วง เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของประชาชนที่เดินทางระหว่างช่วงเทศกาลในครั้งนี้

พิธีมอบอนุบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นเตรียมอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 25๖๐ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง