เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  -ภาคเช้า เวลา 06.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วง   เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ   ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองม่วง


 

 

 

-ภาคค่ำ เวลา 17.00 น.  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลมีการแสดงถวายพระพรของเด็กนักเรียน นักศึกษาณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง 

 

 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหนองม่วง

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดพิธีไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองม่วง ปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีนายกิติศักดิ์ วัฒนสิงห์ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อเป็นการเริ่มความเป็นสิริมงคลในการศึกษาและสร้างความระลึกในพระคุณของครู อาจารย์ แก่นักเรียนต่อไป

 

การให้ความรู้การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ตามโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ในทารกและเด็กอายุ 6เดือน - 3 ปี เดือนกรกฏาคม โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 กองช่างเทศบาลดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบอุโบสถและทางเดินในวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุและผู้ที่ปฏิบัติธรรม

 

 

  

 

ออกดำเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายที่ชำรุดในเขตเทศบาล เพื่อความสะดวกในการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับชาวเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

 

ทำการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด ในเขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง โดยมีกิจกรรมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัขและแมว (รอบที่ 2 ปี 2561)

ออกเยี่ยมบ้านและให้ความรู้การดูแลสุขภาพแก่มารดา และทารก ตามโครงการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด เดือนกรกฎาคม อีกหนึ่งโครงการดีๆจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง


 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองม่วง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 โดยอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และศึกษาดูงานกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครนนทบุรี

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองม่วง ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองม่วง และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และประเมินไขว้ลูกน้ำยุงลายในระดับหมู่บ้าน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน#ร่วมกันป้องกันภัยไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

 

วันเข้าพรรษา

    "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

          - "ปุริมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

          - "ปัจฉิมพรรษา" หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่ วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

          อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ