นายจำนงค์  เรืองเกษม
ปลัดเทศบาลตำบลหนองม่วง

 

     
}

นางสาวศศิชา  สุกสี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจันทร์ทิพย์  ลามิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธีร์ธวัช  แตงกลิ่น
ผู้อำนวยการกองช่าง

     

จ.ส.อ.หญิงจันทรา  กลั่นพจน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชัยภาดิษฐ์  โฉมไสว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางวิมลรัตน์  อริยพฤกษ์
ผู้จัดการสถานธนานุบาล