วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองม่วง

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอาหารสะอาดปลอดภัยจากสารพิษ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม